قبول یا رد بخشش مهریه

جواد

درفتوکپی فسخ نکاح(انقطاعی99ساله) زوجه تمامی حق و حقوق قانونی اهم از نفقه و مهریه را بخشیده است.

آیا کپی فسخ نکاح مورد قبول قاضی می باشد یا خیر!؟؟