کفالت

مادرم چهار ماه پیش مرحوم شدند .تامین اجتماعی سه ملیون بیمه عمر به بازماندگان قراراست پرداخت کند وگفته همه به یک نفرکالت بدهند،یکی از خواهران حاضر نیست وکالت بدهد،آیاباوکالت بقیه وراث میتوان مبلغ راگرفت منهای سهم انکه حاضربه دادن وکالت نشده