دادخواست الزام به تنظيم سند

مهدي كرمي

با سلام و احترام

1- در تنظيم دادخواست الزام به تنظيم سند آيا حتما قيد خسارت تاخير اجراي تعهد كه در مبايعه نامه ذكر شده نيز همزمان مي بايستي ارائه گردد؟

2- آيا با وجود عدم اخذ گواهي عدم حضور از دفترخانه خسارت تاخير اجراي تعهد كه در مبايعه نامه ذكر شده قابل وصول است؟

با تشكر