رضایت

s

سلام میشه شاکی به یک متهم از دو متهم رضایت بده؟

به متهم اصلی پرونده؟