طلاق دادن همسر تبعه خارج

خاتون ربیعی

با سلام، برادرم تبعه فرانسه است و آنجا 26 سال هست که ازدواج کرده و رسما بعد از بزرگ شدن بچه ها مجزا زندگی میکنند و رژیم ازدواج 50 به 50 داشته اند. حال برادرم قصد زندگی در ایران دارد و مایل به جدایی از همسرش می باشد. با توجه به مشارکت های مالی همسرش طلاق را نمیپذیرد و برادرم مایل است حداقل از جهت ایران طلاق صادر شود تا در ارثیه ایران ایشان همسرش سهمی نداشته باشد. چون قبلا در سفارت ایران عقد آنان ثبت شده. روند کار چگونه است؟ چقدر زمان بر است؟ و چه مدارکی نیاز دارد و آیا اصلا امکان پذیر است؟