خود کشی

الناز

سلام اگر کسی بخاطر من که نرسیده بمن خودکشی کنه پایه من گیره؟