جعل مهر پزشکی

 فردی مهر پزشک و آزمایشگاه را جعل کرده و تنها استفاده ای که از این گواهی برده این است که از شرکت خصوصی بیمه تکمیلی مبلغ پانصد هزار تومان هزینه پزشکی دریافت کرده است اکنون بیمه شکایت کرده است اما پزشک وآزمایشگاه رضایت داده اند و شکایتی ندارند. میخواستم ببینم این جرم چه نوعی حساب می شود(آیا کلاهبرداری یا جعل یا ....) و مجازات آن برای بار اول چیست و می شود حبس آن را تبدیل به جریمه نقدی نمود یا نه؟ من در اینترنت خوندم که جعل جزو جرمهای غیر قابل گذشت است  یعنی اگر شاکیان هم رضایت بدهند باز مجازات دارد.آیا این مساله شامل این مورد می شود؟ 
 فردی مهر پزشک و آزمایشگاه را جعل کرده و تنها استفاده ای که از این گواهی برده این است که از شرکت خصوصی بیمه تکمیلی مبلغ پانصد هزار تومان هزینه پزشکی دریافت کرده است اکنون بیمه شکایت کرده است اما پزشک وآزمایشگاه رضایت داده اند و شکایتی ندارند. میخواستم ببینم این جرم چه نوعی حساب می شود(آیا کلاهبرداری یا جعل یا ....) و مجازات آن برای بار اول چیست و می شود حبس آن را تبدیل به جریمه نقدی نمود یا نه؟ من در اینترنت خوندم که جعل جزو جرمهای غیر قابل گذشت است  یعنی اگر شاکیان هم رضایت بدهند باز مجازات دارد.آیا این مساله شامل این مورد می شود؟