کلاه برداری

داوود

یک باب مغازه سر قفلی با مستا جر معامله کردیم و صاحب ملک به دلایلی اطلاع نداشت
 
داوود

یک باب مغازه سرقفلی با مستاجر معامله کردیم و صاحب ملک به دلایلی اطلاع نداشت