نفقه

سلام یک سال است که با شوهرم جدا زندگی می کنم . و یک فرزند هم داریم که پیش من است . هیچگونه خرجی نه برای من و نه فرزندم نمی فرستد. با اینکه خانه مال من است و بدلیل دعواهای مکرر او را از منزل بیرون کردم . و شوهرم هم یک ماه پیش دادخواست طلاق داده است، آیا من می توانم در خواست نفقه نمایم.