تنزیل سفته

علی

شخصی بابت بدهی ، قصد ارایه سفته مدت دار به من را دارد. برای اینکه بنده سفته را بتوانم به شخص ثالث  یا بانک فروخته و تنزیل نمایم، چه مواردی باید در سفته نوشته شود؟ آیا بایست در وجه حامل نوشته شود؟

اگر بدهکار در سفته در قسمت حواله کرد، عبارت " بابت بدهی به آقای x ، در وجه حامل "  بنویسد، آیا هنوز در وجه حامل محسوب میشود و قابل تنزیل هست یا خیر؟
علی

شخصی بابت بدهی ، قصد ارایه سفته مدت دار به من را دارد. برای اینکه بنده سفته را بتوانم به شخص ثالث  یا بانک فروخته و تنزیل نمایم، چه مواردی باید در سفته نوشته شود؟ آیا بایست در وجه حامل نوشته شود؟

اگر بدهکار در سفته در قسمت حواله کرد، عبارت " بابت بدهی به آقای x ، در وجه حامل "  بنویسد، آیا هنوز در وجه حامل محسوب میشود و قابل تنزیل هست یا خیر؟