مهریه

پریااا

سلام

در صورت فوت زوج یک ماه بعد عروسی و باکره بودن زوجه آیا مهریه نصف میشود؟؟