طلاق

ایا مرد برای ندادن حق زن می تواند خانه را به اسم کسی دیگر بزند؟