شهادت شهودبا سلام

طالب

با سلام

شخصي به بنده اتهام سرقت زده در حالي كه شاهد دارم در زمان سرقت بنده انجا نبوده ام  ايا شهادت فقط همين يك نفر جهت اثبات بي گناهي كافيست؟با تشكر
طالب

با سلام

شخصي به بنده اتهام سرقت زده در حالي كه شاهد دارم در زمان سرقت بنده انجا نبوده ام  ايا شهادت فقط همين يك نفر جهت اثبات بي گناهي كافيست؟با تشكر