طلاق

اگردادگاه حکم طلاق ب نفع زن راصادرکند،ولی مردمایل به طلاق نباشدتکلیف چیست؟