شکایت از سازندده ملک

رضایاری

سلام. آپارتمانی را دو سال و نیم پیش از سازنده تحویل گرفتم.سازنده تا کنون نسبت به خرید و نصب کنتوربرق ساختمان اقدامی نکرده است و کل ساختمان از یک کنتور مشترک استفاده می کند.متاسفانه کل مبلغ مورد معامله را پرداخت نموده و سند تک برگ بنام خریدار(خودم) صادر شده است. اداره برق مدام کنتور را جمع آوری می کند اما سازنده حتی به تلفن هم جواب نمی دهد.  نواقص دیگر هم در ساختمان وجود دارد . در کجا و چگونه باید از وی شکایت کنم؟
رضایاری

سلام. آپارتمانی را دو سال و نیم پیش از سازنده تحویل گرفتم.سازنده تا کنون نسبت به خرید و نصب کنتوربرق ساختمان اقدامی نکرده است و کل ساختمان از یک کنتور مشترک استفاده می کند.متاسفانه کل مبلغ مورد معامله را پرداخت نموده و سند تک برگ بنام خریدار(خودم) صادر شده است. اداره برق مدام کنتور را جمع آوری می کند اما سازنده حتی به تلفن هم جواب نمی دهد.  نواقص دیگر هم در ساختمان وجود دارد . در کجا و چگونه باید از وی شکایت کنم؟