درخواست وجه از مردم

میخواستم بپرسم در خواست وجه برای کمک به یه نیازمند از طریق شبکه های اجتماعی و به نحوی گلریزان برای جمع پول برای کمک به یه نیازمند.جرم محسوب میشود؟
این در خواست به صورت اختیاری برای مردم فرستاده بشه و هرکس رضایت داشت کمک کنه و هیچ اجباری برای کسی در نظر گرفته نشه.
ایا این کار جرم محسوب میشود؟

لطفا ادرس ایمیل من رو در سایت نمایش ندهید.این پیام و پیام قبلی