درخواست استردادمال محکوم به

محمد

باسلام ووقت بخیر

اینجانب درسال 1394یک قطعه باغ خریدم مبلغ21میلیون تومان به اضافه یک فقره چک50میلیونی به فروشنده دادم بعدازمدتی متوجه شدم ملک خریداری شده مال موقوفه میباشد باپاس نکردن چک از فروشنده خواستم معامله رافسخ کنیم ولی وی با شکایت کردن از من خواهانپاس کردن چک شد درجلسه دادگاه وی محکوم شدمعامله فسخ چک به من ردو قرارشد تاپایان سال جاری وجه نقدبه مناستردادگردد وی بارهاتهدیدکرده که با سپردن محکوم به  به صندوق دادگستری به مدت 6ماه یا بیشترپول من معطل میماند ایا ادعای وی صحیح است/