مدارک لازم اتباع خارجی برای پرونده چک

مهدی مظلومی
وکالت به وکیل جهت پرونده چک چه مدارکی برای اتباع خارجی لازم است