گرفتن طلب معوقه

مهری اقبالی
شخصی که ازبستکان مابوده به عنوان ساختن درب حیاط مبلغ200هزارتومان بیعانه گرفته نامبرده پس ازطی4ماه نه وجه راعودت میدهدنه درب راتحویل.چندین باردرتماس تلفنن موعدی رااعلام میداردبرای پرداخت وجه،ولی حضورنمیابد.برای شکایت ،چگونه بایداستارت بزنم؟


مهری اقبالی
طلب معوقه