اتهام توهین تهدید و فهاشی

arash

سلام

لطفا بفرمایید چنانچه اتحام توهین تهدید و فهاشی ثابت شود در دادگاه با توجه به اینکه شاهدان از داخل یک دفتر هستند چیست