عدم استرداد سفته واعلام سرقت آن توسط کارفرما

با سلام. شرکتی که من در آن کار میکردم به جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان (بصورت دو فقره سفته ۱۰میلیون تومانی) و چکی با همین مضمون و مبلغ از من در اختیار دارد.اکنون بعد از گذشت ۱۱ ماه از قطع همکاریمان، ایشان از استرداد سفته ها وچک امتناع میکند.به این ترتیب که با پیگیری من ابتدا گفتند قبلا به من مسترد شده لکن چون رسیدی از من نداشتند، گفتن دست ما نیست و وقتی خواستم اعلام مفقودی کنم ایشان گفتند که خود اعلام سرقت آن را اعلام کرده اند. [توضیح اینکه: سفته های مذکور بدون موضوع و نام گیرنده بوده و صرفا نام و امضای من را دارد، و در رسیدی هم که به سختی از ایشان گرفته بودم موضوع حسن انجام کار ذکر نگردیده و مسئول حسابداری صرفا بصورت دستی نوشته اند سفته ها به شماره های ... و ... را تحویل گرفته و امضا کردند. در قرارداد هم تعداد و شماره سفته ها (که ۲ فقره سفته ۱۰میلیونی است) ذکر نشده و بصورت کلی عبارت "سفته ای به مبلغ ۲۰میلیون تومان بابت حسن انجام کار" قید شده است.] با شرح فوق ایا این سفته ها در آینده قابلیت وصول را دارند؟ اگر به کس دیگری تحویل دهند چه؟ من چگونه میتوانم نسبت به بازپس گیری یا باطل کردن آنها اقدام کنم؟ و آیا اعلام سرقت ایشان برای من مشکلات بیشتری در پی دارد؟ خواهشمندم تمامی تبعات احتمالی و راه حلها را بفرمایید. این جریان مرا بسیار نگران و مضطرب کرده است. باتشکر