افغانی

با سلام، ممنون می شوم اگر فورا به این سوال من الان پاسخ دهید. 4 طبقه تک واحدی هستیم یک طبقه از روی لج و لجبازی که بخاطر اینکه سه طبقه اجازه قانونی ندادیم محیط مسکونی را تبدیل به محیط تولیدی نماید می خواهد برود طبقه خودش را به یک افغانی بفروشد و این امر باعث نگرانی و ناراحتی و بیخوابی ما سه طبقه شده است آیا بدون اجازه ما سه طبقه می تواند آپارتمان خودش را به افغانی بفروشد؟ ترا به خدا الان جواب دهید. با تشکر منتظرم