ادعای تهدید و توهین

دلسوز خالدی

سلام 

فردی ادعا کرد ه که بنده به محل کار وی در ساعت 4 صبح مراجعه کرده ام و به تخریب اموال و توهین اقدام نموده ام در حالی در ان زمان من در منزل شخصی خودم خواب بوده ام آیا بدون شاهد می تواند ادعای خود را ثابت نمایید