نفقه در ايام ترك منزل

بهروز معماريان

سلام  خانم وكيل

احتراماً  همسرم براي  ايام ترك منزل خود دادخواست نفقه در شوراي حل اختلاف داد . بنده در  جلسه  رسيدگي حضور نداشتم و محكوم به پرداخت اين نفقه شدم . من اعتراض دادم و 2 نفر شاهد مبني بر اينكه ايشان در اين ايام ترك منزل نموده بودند را نيز معرفي نمودم . اقرار خود ايشان را نيز كه در اين ايام زندگي مشترك نداشته اند نيز ضميمه  نمودم . با اين وجود دادگاه خانواده اعتراض بنده را رد و راي اوليه شوراي حل اختلاف را تائيد كرده . ونوشته شده است راي صادره قطعي است . 

خواهش مي كنم آيا امكان اعتراض به اين راي را دارم ؟