سرقت

حمیدی
سارقی که از منزل همسایه نیمه کاره بدون نگهبان عبور کنه بیاد منزل بغلی سرقت کنه آیا همسایه نیمه کاره مقصر میباشد خصوصا اگه از وسایل بنایی آن خانه مانند کلنگ جهت شکستن قفل استفاده کند همین طور از کلبه کوچکی که جهت پست برق و اتاق کارگر ها درست کرده آن هم در مجاورت دیوار همسایه و سبب شده رفت و آمد سارق آسان تر شود با تشکر