طلاق

سلام آیا میشود اول طلاق گرفت بعد مهریه را به اجرا گذاشت


آیا میشود اول طلاق گرفت بعد مهریه را به اجرا گذاشت و درخواست مهریه کرد