سهم الارث

ایا برادران و خواهران از برادر مجرد فوت شده که از والدین فقط مادر در قید حیات است ارث میبرند یا خیر ؟ارث سپرده بانکی است
ایابرادران و خواهران از برادر مجرد فوت شده که از والدین فقط مادر در قید حیات است ارث میبرند یا خیر ؟ ارث سپردهبانکی است