مهریه

sara
بنا به دلایلی مجبورم مهریه ام را ببخشم،اما میترسم،هیچ تبصره ای نیست که مثلا اگر مرد خیانت کرد یا نخواست زندگی کند مهریه بمن برگردد؟یا نمیشود یکی از اعضای بدن مرد مهریه من بشود؟