معارض

مجیدعلیرضایی_مشهد
باسلام وخسته نباشید.آیاسازنده مشارکت درساخت که آپارتمان درحال ساخت را به عنوان پیش فروش به دونفرفروخته وبعدازعقدقرارداددوم خریداردوم ازاین امرآگاه شده،جهت کسب رضایت معارض دوم اقدام به تنظیم توافقی باخریداراول جهت اعاده مال به خودکند(درهنگام توافق خریداراول ازمعامله دوم اطلاع نداشته است)تابتواندبه معامله دوم خودمشروعیت بخشد.درتوافق صورت گرفته شرطی گذاشته شده مبنی براینکه چناچه چکهای فروشنده جهت توافق صورت گرفته(مندرج درپشت قرارداداست)برگشت بخوردتوافق فسخ شده ومبایعه نامه اولیه به قوت خودباقیست.وبعدابابرگشت چکهاتوافق فسخ میشود.امافروشنده آپارتمان راباوکالتنامه رسمی وتبانی بامعارض دوم به وی منتقل میکند.اولاآیااصلاتنظیم توافق مذکوردرابتدادارای اعتباربوده است؟وثانیانمیبایست عمل انتقال مالکیت صورت گرفته به معارض دوم باتأییدکتبی خریداراول صورت میگرفت؟لطفامفادقانونی راذکرنمایید.درضمن مهلتی برای ارائه دفاعیه برایم باقی نمانده.بانهایت تشکروآرزوی موفقیت شما.شماره تماسم۰۹۳۷۳۲۰۱۶۱۰