ازدواج در طی سفر توریستی

ایا میتوان با داشتن  ویزای توریستی کانادا و در حین سفر به کانادا اقدام به ازدواج با فردی که پی ار کانادا در اختیار دارد کرد ایا میتوان این ازدواج را در کانادا ثبت کرد و سپس ان فرد برای همسرش تقاضای اسپانسر شیپ نماید 
ایا میتوان با داشتن ویزای توریستی کانادا ودر حین سفر به کانادا  ادام به ازدواج با فردی  که پی ار کانادا را در اختیار دارد  کرد ایا میتوان در کانادا این ازدواج را ثبت کرد و سپس ان فرد برای همسرش تقاضای اسپانسر شیپ نماید