ارث

جنتي

سلام ببخشيد ميخواستم بدونم كه مادري كه با داشتن فرزند بعد از فوت شوهر اول ازدواج كرده و حالا شوهر دوم فوت شده به وبه زن از شوهرش ارث رسيده آيا بعد از خودش ميتونه ارثي كه بهش رسيده را به فرزندان خودش هم بدهد از نظر قانوني ارث ميبرن؟