فسخ قرارداد اجاره توسط موجر قبل از تحویل

حسین
سلام.مزرعه کشاورزی اجاره داده ام به مدت 7سال قرارداد دستی امضاء شده موعد .تحویل یک ماه دیگر میباشد...هیچ مبلغی هم جابه جا نشده است ..ایا راهی برای فسخ از طرف موجر وجود دارد