فسخ قرارداد اجاره توسط موجر قبل از تحویل

حسین
سلام مزرعه کشاورزی اجاره داده ام به مدت 7سال قرارداد دستی امضاء شده موعد تحویل یک ماه دیگر میباشد..هیچ مبلغی هم جابه جا نشده است ایا میتوانم قرارداد را فسخ نمایم از طریق دادگاه .ایا راهی برای فسخ از طرف موجر وجود دارد ممنون