ارجاع پرونده

موسوی
باسلام من جزء اتباع غیرایرانی ام همسرادعای طلاق کرده میتوانم ازدادگاه درخواست ارجاع پرونده به کشورخودم راکنم