راجع به کدملی ده رقمی

محمدآصف خورشیدی
برایی پیگیری پرونده خود در نزد دادگاه پایه یک خانواده راجع به تمکین،ازطریق انترنت کد ملی ده رقمی که باید وارید کونم، کدام کد ملی است، که من باید برای بازکردن پرونده خود وارید کونم،لطفن رهنمایی ام کونید.