منظور از بندی از قرارداد خرید ملک

محسن

مشاور املاک ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شودنیست و نسبت به ارزش مورد معامله مسئولیتی ندارد.
محسن

مشاور املاک ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شودنیست و نسبت به ارزش مورد معامله مسئولیتی ندارد.