مزاحمت تلفنى و اس اس اسى و… وتهديد و…

آتوسا

سلام 2 سال پيش از همسرم جدا شدم با شرايط روحى بد با پسرى كه همسايه دوران كودكيم بود اتفاقى دوست شدم تو اين مدت به هر حيله و ترفندى كلى عكس و فيلم از من گرفت ومبلغى بيش از 10 مليون تومان هر بار ميخواستم بهم بزنم با تهديدو التماسو تهديد به اينكه پخش ميكنه، يا انقد با روانت بازى ميكنم كه خودت خودتو بكشى و ميندازمت تو جوب آب درت بيارن و …… منو با تهديد اذيت ميكنه ميترسم چيزى براى همسر سابقم بفرسته( من ميخوام برگردم به زندگى قبليم) چيكار بايد بكنم