طلاق زن در مدت عقد

آقایی دارای زن و فرزند میباشد و بدون اطلاع زن و فرزندان خود با خانمی عقد میکند.بعد از مدتی زن اول متوجه میشود و مرد هم تصمیم میگیرد ک زن دوم را طلاق دهد درحالیکه با زن دوم هیچگونه رابطه جنسی نداشته.طلاق ایشان چگونه امکان پذیر است