مهریه

سلام.
آیا مردی با داشتن وکالت تام اختیار از همسرش، می تواند مهریه ی همسر را تغییر دهد؟
 

سلام.
آیا مردی با داشتن وکالت تام اختیار از همسرش، می تواند مهریه ی همسر را تغییر دهد؟