متن تهعد نامه

با سلام متن تعهدنامه از فردی که برای او بازاریابی انجام داده ایم جهت تعهد به تسویه حقوق خود را لطفا بفرمایید چگونه تنظیم نماییم. با تشکر