ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کتک زدن

آزادی

سلام.

ببخشید شوهرم من رو کتک زده و چند جای بدنم کبود شده..پزشکی قانونی مراجعه کردم و به من یک نامه داد که به دادسرا ببرم...قصد من فقط این است که اگر خدای نکرده بار دیگه من رو کتک زد این مدرکی باشه برای اینکه راحت تر بتوان ماز شوهرم جدا بشوم.

آیا نامه رو به دادسرا ببرم یا پیش خودم نگه دارم کافیه ؟ و نگه داری نامه تاریخ انتقضای خاصی داره؟( یعنی بعدا نمیگن وقتش تموم شده
آزادی

سلام.

ببخشید شوهرم من رو کتک زده و چند جای بدنم کبود شده..پزشکی قانونی مراجعه کردم و به من یک نامه داد که به دادسرا ببرم...قصد من فقط این است که اگر خدای نکرده بار دیگه من رو کتک زد این مدرکی باشه برای اینکه راحت تر بتوان ماز شوهرم جدا بشوم.

آیا نامه رو به دادسرا ببرم یا پیش خودم نگه دارم کافیه ؟ و نگه داری نامه تاریخ انتقضای خاصی داره؟( یعنی بعدا نمیگن وقتش تموم شده