شکایت همزمان کیفری و حقوقی از چک بلا محل

احسان رنجبر

اینجانب از بابت یک فقره چک بلامحل شکایت کیفری کرده ام که فعلا رای دادگاه صادر نشده است. لذا همزمان میتوان شکایت حقوقی هم از شورای حل اختلاف هم انجام دهم؟
احسان رنجبر

اینجانب از بابت یک فقره چک بلامحل شکایت کیفری کرده ام که فعلا رای دادگاه صادر نشده است. لذا همزمان میتوان شکایت حقوقی ه از شورای حل اختلاف انجام دهم؟