اقامه دعوی بر علیه چه کسی باید باشد؟

فرداد خانه خراب
با سلام. چنانچه مستاجر اول بدون رضایت مالک منافع را انتقال دهد و مستاجر دوم تعدی و تفریط کند و بدون اجازه انتقال منافع به مستاجر سوم بکند اقامه دعوی تعدی و تفریط بر علیه چه کسی باید باشد؟