درخواست مطالبات از کارفرما

شریف

با سلام و احترام

به مدت 9 سال در یک موسسه آموزش عالی مشغول به فعالیت می باشم . موسسه پرسنل خود را تعدیل می نماید. با توجه به اینکه حقوق معوقه، عیدی پارسال و امسال همچنین سنوات خود را دریافت ننموده ام می توانم با شکایت به اداره کار طلب خود را از اموال شخصی رئیس موسسه یا رئیس هیات موسس بستانم. چون موسسه هیچ ملک و یا وسله نقلیه ایی ندارد و طلبکاران و شاکیان بسیاری دارد. ممنون از راهنمایی شما
شریف

با سلام و احترام

به مدت 9 سال در یک موسسه آموزش عالی مشغول به فعالیت می باشم . موسسه پرسنل خود را تعدیل می نماید. با توجه به اینکه حقوق معوقه، عیدی پارسال و امسال همچنین سنوات خود را دریافت ننموده ام می توانم با شکایت به اداره کار طلب خود را از اموال شخصی رئیس موسسه یا رئیس هیات موسس بستانم. چون موسسه هیچ ملک و یا وسله نقلیه ایی ندارد و طلبکاران و شاکیان بسیاری دارد. ممنون از راهنمایی شما
شریف

با سلام و احترام

به مدت 9 سال در یک موسسه آموزش عالی مشغول به فعالیت می باشم . موسسه پرسنل خود را تعدیل می نماید. با توجه به اینکه حقوق معوقه، عیدی پارسال و امسال همچنین سنوات خود را دریافت ننموده ام می توانم با شکایت به اداره کار طلب خود را از اموال شخصی رئیس موسسه یا رئیس هیات موسس بستانم. چون موسسه هیچ ملک و یا وسله نقلیه ایی ندارد و طلبکاران و شاکیان بسیاری دارد. ممنون از راهنمایی شما