هزینه های آپارتمان

علی پناهی
با سلام از نظر قانونی هزینه هایی مانند اجرا و نصب سیستم دوربین مدار بسته در مشاعات یک آپارتمان،چگونه بین مالکین تقسیم می گردد؟(بصورت مساوی یا به نسبت قدرالسهم مساحت قسمتهای اختصاصی؟) باتشکر