شکایت از شریک توقیف اموال شده

میثم

با سلام خدمت شما وکیل محترم

چند وقت پیش دستگاهی صنعتی (پمپ بتن زمینی) رو از یک نفر به صورت قولنامه دستی خریداری کردم که دستگاه رو تا به حال به من تحویل نداده.

پس از مدتی فروشنده با اضافه کردن ملزوماتی (خودروی تریلی)، 15 درصد از دستگاه رو به نفر سوم و 30 درصد رو به نفر چهارم  فروخت.

طلبکار نفر سوم حکم توقیف اموال گرفته و الان دستگاه در پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.

دو سوال ازتون داشتم.

اولی اینکه آیا من میتونم از فروشنده شکایت کنم؟

دومی اینکه من چطور می توانم از نفر سوم شکایت کرده و دستگاه رو از پارکینگ دربیارم یا سهمم رو از نفر سوم بگیرم.

با تشکر

با سلام خدمت شما وکیل محترم

چند وقت پیش دستگاهی صنعتی (پمپ بتن زمینی) رو از یک نفر به صورت قولنامه دستی خریداری کردم که دستگاه رو تا به حال به من تحویل نداده.

پس از مدتی فروشنده با اضافه کردن ملزوماتی (خودروی تریلی)، 15 درصد از دستگاه رو به نفر سوم و 30 درصد رو به نفر چهارم  فروخت.

طلبکار نفر سوم حکم توقیف اموال گرفته و الان دستگاه در پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.

دو سوال ازتون داشتم.

اولی اینکه آیا من میتونم از فروشنده شکایت کنم؟

دومی اینکه من چطور می توانم از نفر سوم شکایت کرده و دستگاه رو از پارکینگ دربیارم یا سهمم رو از نفر سوم بگیرم.

با تشکر
میثم

با سلام خدمت شما وکیل محترم

چند وقت پیش دستگاهی صنعتی (پمپ بتن زمینی) رو از یک نفر به صورت قولنامه دستی خریداری کردم که دستگاه رو تا به حال به من تحویل نداده.

پس از مدتی فروشنده با اضافه کردن ملزوماتی (خودروی تریلی)، 15 درصد از دستگاه رو به نفر سوم و 30 درصد رو به نفر چهارم  فروخت.

طلبکار نفر سوم حکم توقیف اموال گرفته و الان دستگاه در پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.

دو سوال ازتون داشتم.

اولی اینکه آیا من میتونم از فروشنده شکایت کنم؟

دومی اینکه من چطور می توانم از نفر سوم شکایت کرده و دستگاه رو از پارکینگ دربیارم یا سهمم رو از نفر سوم بگیرم.

با تشکر

با سلام خدمت شما وکیل محترم

چند وقت پیش دستگاهی صنعتی (پمپ بتن زمینی) رو از یک نفر به صورت قولنامه دستی خریداری کردم که دستگاه رو تا به حال به من تحویل نداده.

پس از مدتی فروشنده با اضافه کردن ملزوماتی (خودروی تریلی)، 15 درصد از دستگاه رو به نفر سوم و 30 درصد رو به نفر چهارم  فروخت.

طلبکار نفر سوم حکم توقیف اموال گرفته و الان دستگاه در پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.

دو سوال ازتون داشتم.

اولی اینکه آیا من میتونم از فروشنده شکایت کنم؟

دومی اینکه من چطور می توانم از نفر سوم شکایت کرده و دستگاه رو از پارکینگ دربیارم یا سهمم رو از نفر سوم بگیرم.

با تشکر