دعوای خرید محصول از کارگاه

سعید کشاورز

درخواست میز کار به کارگاهی دادم که قرار شد به من 5 روزه تحویل دهد ولی با 4 روز تاخیر محصول به دست من رسیده و من متضرر شده ام آیا میتونم به حقوق خود برسم. با سپاس