تعدیل اعسار

احمد
باعرض سلام و خسته نباشید آیا بعدازدادن دادخواست تعدیل اعسار جلب صادرشده رفع جلب میشود؟