تعلق حقوق به خواهر مجرد

پدر بنده 75 سال سن دارد و بازنشسته ذوب آهن اصفهان است و حقوق بازنشستگی دریافت می کند. خواهر بنده نیز در حال حاضر مجرد و تحت تکفل پدرم می باشد و خانه دار است (بیکار و بدون حقوق). ایا پس از فوت پدرم حقوق بازنشستگی ایشان به خواهرم تعلق می گیرد یا خیر؟ چه بخشی از حقوق ایشان به خواهرم تعلق می گیرد؟ لازم به ذکر است که پدرم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی است و مادرم هم دو سال پیش فوت کرده است. ممنون
پدر بنده 75 سال سن دارد و بازنشسته ذوب آهن اصفهان است و حقوق بازنشستگی دریافت می کند. خواهر بنده نیز در حال حاضر مجرد و تحت تکفل پدرم می باشد و خانه دار است (بیکار و بدون حقوق). ایا پس از فوت پدرم حقوق بازنشستگی ایشان به خواهرم تعلق می گیرد یا خیر؟ چه بخشی از حقوق ایشان به خواهرم تعلق می گیرد؟ لازم به ذکر است که پدرم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی است و مادرم هم دو سال پیش فوت کرده است. ممنون