فروش مال غیر

صفرخانلو


با ذکر این توضیح که، زمینی واقع در شمال کشور 21 سال پیش به دو نفر فروخته شده است. ومن خریدار اول آن بوده ام که بعد از گذشت چندماه مطلع شدم که این زمین به فردی دیگر نیز فروخته شده، بعد از گذشت چندین سال و طی شدن روال قضایی ما در آن پرونده پیروز شناخته شدیم. در حال حاضر خریدار دوم ادعا کرده که خریدار اول بوده و در ادامه مبایعه نامه به هیات سه نفرفرستاده شده، لازم به ذکر است که مبایعه نامه من دارای تاریخ و مبایعه نامه طرف مقابل بدون ذکر تاریخ است و تنها تاریخی که در آن درج شده مربوط به زمان محضر است که البته 9 ماه بعد از تاریخ مبایعه نامه من است. با این وجود کارشناسان سه نفر معتقد بودند که مبایعه نامه آنها مقدم بوده است. حال سوالی که از محضر شما دارم این است که آیا یک کارشناس خط و یا آزمایش های تخصصی میتواند بعد از گذشت 21 سال از نوشته شدن مبایعه نامه تشخیص دهند که کدام بر دیگری مقدم بوده است؟ و در قدم نخست آیا مبایعه نامه ایی که تاریخی نداشته است می تواند بر آنکه تارخ داشته مقدم باشد که سپس وارد مراحل تشخیص تخصصی تر شود؟
صفرخانلو

 عرض سلام و تشکربا عرض سلام و وقت بخیر
با ذکر این توضیح که، زمینی واقع در شمال کشور 21 سال پیش به دو نفر فروخته شده است. ومن خریدار اول آن بوده ام که بعد از گذشت چندماه مطلع شدم که این زمین به فردی دیگر نیز فروخته شده، بعد از گذشت چندین سال و طی شدن روال قضایی ما در آن پرونده پیروز شناخته شدیم. در حال حاضر خریدار دوم ادعا کرده که خریدار اول بوده و در ادامه مبایعه نامه به هیات سه نفرفرستاده شده، لازم به ذکر است که مبایعه نامه من دارای تاریخ و مبایعه نامه طرف مقابل بدون ذکر تاریخ است و تنها تاریخی که در آن درج شده مربوط به زمان محضر است که البته 9 ماه بعد از تاریخ مبایعه نامه من است. با این وجود کارشناسان سه نفر معتقد بودند که مبایعه نامه آنها مقدم بوده است. حال سوالی که از محضر شما دارم این است که آیا یک کارشناس خط و یا آزمایش های تخصصی میتواند بعد از گذشت 21 سال از نوشته شدن مبایعه نامه تشخیص دهند که کدام بر دیگری مقدم بوده است؟ و در قدم نخست آیا مبایعه نامه ایی که تاریخی نداشته است می تواند بر آنکه تارخ داشته مقدم باشد که سپس وارد مراحل تشخیص تخصصی تر شود؟